بخشداران

نام و نام خانوادگی: امین اسدی
سرپرست بخشداری چهاردانگه
نام و نام خانوادگی: مسلم مولایی
بخشدار مرکزی
نام و نام خانوادگی: سید امیر اسحاقی
بخشدار احمد آباد مستوفی