تماس با ما

آدرس فرمانداری:

 

کدپستی:

 

دورنگار:

 

 

 

اینستاگرام:

 

تلگرام:

 

 

 

سامانه پیامکی:

 

پست الکترونیکی:

 

دفتر فرماندار:

 

معاونت امور برنامه ریزی:

 

معاونت امور فنی و عمرانی:

 

معاونت امور سیاسی:

 

روابط عمومی:

 

اداره بازرسی:

 

دفتر امور ایثارگران:

 

اداره حراست:

 

ادره دبیرخانه:

 

 

 

آدرس بخشداری:

 

کدپستی:

 

شماره تماس:

 

دورنگار:

 

آدرس بخشداری:

 

کدپستی:

 

شماره تماس:

 

دورنگار: