شهرستان اسلامشهر به روایت تصویر

 

فرمانداری اسلامشهر
استادیوم 7000 نفری اسلامشهر 
مصلي شهر اسلامشهر


ميدان نماز اسلامشهر


ميدان قائم اسلامشهر