معاونت برنامه ریزی و توسعه


 
 
روسای ادارات معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری اسلامشهر

محمد صادقی
مسئول امور اداری و مالیمهدی مسکنی
مسئول طرح و برنامه
و هماهنگی امور اقتصادی
 

اسماعیل عفاف گلی
مسئول امور مالی

عباس حاجلو
مسئول امور اداری