معاونت فنی و امور عمرانی
 
نام و نام خانوادگی : داوود بیات سرمدی    

مدرک تحصیلی : 

سال استخدام :

سوابق کاری و اجرایی:

محل های خدمت :

مسئولیت ها :